"Cooperación, compartiendo una

misma visión logramos nuestro objetivo"

Bienvenidos a Cooperativa Abaco

Nuestros Directivos

Consejo de Administración

Miguel Hatada Endo
Carlos Miyasato Arakaki
Kiyotake Tamashiro Yamashiro
César Rodriguez Dueñas
Misael Shimizu Mitsumasu
Felipe Kikuchi Kato
Enrique Miyasato Onaga

Consejo de Vigilancia

Susumo Miyashiro Miyagusuko
Alejandro Corzo Cauracuri
Luis Tamashiro Takano
Manuel Koga Sakoda

Comité de Educación

Carlos Miyasato Arakaki
Luis Alfonso Huemura Yoshimoto
Guillermo Nakamura Ychikawa
Julio Ikeda Kiyamu

Comité Electoral

Rafael Arashiro Oshiro
Alberto Yzu Kiyatake
Antonio Yzena Shinzato
Tatsuya Shimizu

Comité de Crédito

Felipe Kikuchi Kato
Misael Shimizu Mitsumasu
Luis Tamashiro Takano
Ruben Awa Matsukawa
Fernando Rodriguez Marquina

Past - Presidents

Luis Baba Nakao
Tobias Wu Otaegui
Victor Miyagusuku Miyagusuku
Dante Aray Nozawa
Julio Kanashiro Tome
Enrique Miyasato Miyasato

  • Abaco Directivos Abaco Directivos
  • Abaco Directivos Abaco Directivos
  • Abaco Directivos Abaco Directivos